രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടിഫണ്ടിന് പ്രത്യേക ഇളവില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍

നോട്ട് അസാധുവാക്കലിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടി ഫണ്ടുകള്‍ക്ക് ആദായനികുതിവകുപ്പ് പ്രത്യേക ഇളവൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഏതുനിലയ്ക്കും അവ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാന്‍ ആദായനികുതിവകുപ്പ് നിയമത്തില്‍ വകുപ്പുകളുമുണ്ട്.

1961-ലെ ആദായനികുതിനിയമത്തിലെ 13 എ വകുപ്പനുസരിച്ച് നിലവിലുള്ള ഇളവ് രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ഹസ്മുഖ് അദിയ കഴിഞ്ഞദിവസം ഈ വകുപ്പിന്റെ കാര്യം ആവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. വാടക, മറ്റുമാര്‍ഗങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള വരുമാനം, വ്യക്തികള്‍ സ്വന്തംനിലയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന സംഭാവനകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഈ വകുപ്പനുസരിച്ച് നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും.

1951-ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യനിയമവും പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നുണ്ട്. 20,000 രൂപയില്‍ കുറഞ്ഞ സംഭാവന നല്‍കുന്നവരുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടികള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നല്‍കേണ്ടതില്ല. രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കാണ് ഈ ഇളവുകള്‍ ബാധകം.