ഫോണ്‍ നമ്പറിന്റെ ഉടമയെ കണ്ടെത്താന്‍ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്.

നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പതിവായി ഫോണ്‍ വിളിച്ച ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ തിരിച്ചു വിളിച്ചാല്‍ ഫോണ്‍ എടുക്കുന്നില്ലേ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരിക്കോ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാര്യക്കോ പരിചിതമല്ലാത്ത നമ്പരില്‍ നിന്ന് കോള്‍/ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടോ കസ്റ്റമര്‍ കെയറില്‍ അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ ആളെ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ലേ ?? ഇതാ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്!!, നമ്പര്‍ ഒന്ന് കൊടുക്കേണ്ട താമസം ആളുടെ പേരും വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.

Read more